استان خوزستان      


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 54,316 40,885 13,431 42,909 30,248 12,661 394 218 176 3,318 3,012 306 7,695 7,407 288
1395 56,950 42,538 14,412 45,211 31,603 13,608 423 225 198 3,328 3,021 307 7,988 7,689 299
وزارت آموزش و پرورش  31,137 19,693 11,444 27,245 16,412 10,833 283 132 151 1,455 1,201 254 2,154 1,948 206
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 7,868 5,452 2,416 6,324 4,064 2,260 69 33 36 475 429 46 1,000 926 74
وزارت جهاد کشاورزی  3,294 3,257 37 2,428 2,394 34 20 19 1 275 275 0 571 569 2
وزارت راه و شهرسازی  5,394 5,362 32 2,745 2,715 30 5 5 0 448 448 0 2,196 2,194 2
وزارت کشور  2,659 2,574 85 1,780 1,699 81 9 8 1 183 183 0 687 684 3
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  1,536 1,505 31 1,282 1,252 30 5 5 0 81 81 0 168 167 1
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  1,371 1,209 162 1,009 856 153 15 12 3 90 88 2 257 253 4
وزارت دادگستری  669 626 43 467 432 35 5 1 4 71 68 3 126 125 1
وزارت اقتصاد و دارایی  887 848 39 548 509 39 0 0 0 73 73 0 266 266 0
وزارت صنعت معدن تجارت  418 404 14 235 223 12 1 1 0 35 35 0 147 145 2
نهاد ریاست جمهوری  296 284 12 215 204 11 3 2 1 20 20 0 58 58 0
وزارت نیرو  922 869 53 545 494 51 4 4 0 87 86 1 286 285 1
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  222 196 26 170 148 22 2 1 1 17 16 1 33 31 2
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  226 212 14 177 164 13 2 2 0 15 15 0 32 31 1
قوه قضائیه  3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خویش فرما  23 23 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
سایر  25 21 4 20 16 4 0 0 0 3 3 0 2 2 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 17,044 17,521
همسر مرد و زن 8,666 9,001
مرد 2 3
زن 8,664 8,998
فرزند مرد و زن 8,034 8,191
مرد 1,309 1,291
زن 6,725 6,900
نواده مرد و زن 13 14
مرد 3 3
زن 10 11
مادر 234 224
پدر 97 91
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 54,316 40,885 13,431 42,909 30,248 12,661 394 218 176 3,318 3,012 306 7,695 7,407 288
1395 56,950 42,538 14,412 45,211 31,603 13,608 423 225 198 3,328 3,021 307 7,988 7,689 299
اهواز 51,998 38,317 13,681 41,948 29,011 12,937 397 211 186 2,950 2,664 286 6,703 6,431 272
آبادان 781 543 238 606 392 214 5 2 3 49 44 5 121 105 16
خرمشهر 83 83 0 27 27 0 0 0 0 5 5 0 51 51 0
دزفول 1,125 905 220 849 645 204 3 1 2 87 77 10 186 182 4
بهبهان 639 442 197 509 326 183 16 9 7 40 36 4 74 71 3
بندر امام خمینی 189 189 0 39 39 0 0 0 0 12 12 0 138 138 0
شوشتر 302 237 65 232 172 60 0 0 0 19 17 2 51 48 3
اندیمشک 1,833 1,822 11 1,001 991 10 2 2 0 166 166 0 664 663 1