Skip Navigation Links

            

                                                                                                                شماره :

                                                                                                                                     تاریخ صدور:

قرارداد بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت

****************

دستگاه بیمه گذار :                                                                                       کد شناسه بیمه گذار :

نشانی دستگاه :                                                                                                           شماره تلفن :

تاریخ شروع قرارداد : اول فروردین 1397                                      تاریخ انقضاء قرارداد: پایان اسفند1397

 

( این قرارداد به استناد تصویب نامه شماره 15467/ت 28916 هـ مورخ 18/2/ 1385 وتصمیم نامه شماره 52078/43410 مورخ 8/3/1389 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 60259/ت 52739 هـ مورخ 21/5/1395 و همچنین دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره 186626/100 مورخ 16/11/1385 سازمان (وقت ) مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرایط عمومی بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت تنظیم و مبادله می گردد.)

 

جدول محاسبه حق بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت به نسبت مدت بیمه

تاریخ شروع 01/ 01/97

عنوان

 

تعداد (نفر)

مدت بیمه (ماه )

سهم بیمه شده                 ( ریال )

سهم بیمه گذار       (ریال )

جمع  (ريال)

شاغل مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

 

 

 

بازنشسته
(مشتركین صندوق بازنشستگي كشوري)

 

 

 

 

 

بازنشسته مشترك  ساير صندوقها

 

 

 

 

 

مرخصی بدون حقوق شاغلین

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

ماده 1)

الف -  بیمه گر: صندوق  بازنشستگی کشوری (به نشانی : تهران خیابان فاطمی میدان جهاد شماره 61 )

ب -  بیمه شدگان : کارکنان (اعم از رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی ، موقت و عناوین مشابه آنها) و افرادی که با قرارداد خرید خدمت با لحاظ بند 7 تصویب نامه  اشتغال دارند و بازنشستگان دستگاههای مورد اشاره در بند یک تصویب نامه .

تبصره – کارکنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( طرحی ) جزو شاغلین محسوب گردیده و درستون "شاغل" جدول محاسبه حق بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت لحاظ می شوند .

 

 

 

 

پ -  حادثه : پیشامد ناگهانی ، ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده ، منجر به فوت یا نقص عضو یا اعضاء بدن وی شود .

ت -  نقص عضو و از کارافتادگی جزیی وکلی دائم : عبارت است از قطع ، یا ازدست دادن توانایی کار عضوی ازاعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک متخصص و تایید پزشک معتمد بیمه گر ، وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

تبصره1 : افرادی که قبل از شروع قرارداد ، دارای نقص عضو بوده و یا از کارافتادگی دائم (کلی-جزیی) داشته باشند  از این بابت مشمول مفاد این قرارداد و تعهدات ناشی از آن نمی باشند .

تبصره2: چنانچه نقص عضوویاازکارافتادگی دائم (کلی- جزیی)ناشی از بیماری باشد ازشمول این قرارداد مستثنی خواهد بود.

ج -  بیمه گذار : دستگاه اجرایی فوق الذکر  به نمایندگی از سوی کارکنان شاغل وبازنشسته خود.

تبصره 1 : منظور از بازنشستگان مندرج در اين بند افرادي هستند كه با رعايت مقررات مربوط حقوق بازنشستگي يا ازكار افتادگي كلي از صندوق بازنشستگي ذي ربط دريافت مي دارند ونيز آن دسته ازمشمولان قانون حالت اشتغال كه پس از رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي ، بازنشسته شده و از دستگاه متبوع خود حقوق بازنشستگي دريافت مي كنند .

تبصره 2 : اجراي مفاد اين قرارداد درباره بازنشستگاني كه دستگاه آنها منحل شده است ، توسط وزارتخانه متبوع آنها صورت خواهد گرفت .

تبصره 3 : بازنشستگان بالاي 70 سال سن و بازنشستگان قبل از سال 1367 با توجه به مفاد تصويب نامه فوق الذكر مشمول اين قرارداد بوده و دستگاه متبوع آنان مكلف است افراد مذكور را  تحت پوشش بيمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت قرار دهد .

وظايف و تعهدات بيمه گذار :

ماده 2)

بيمه گذار ، هنگام دریافت تاییدیه مالی از سامانه بايد يك نسخه از ليست اسامي (فهرست الكترونيكي)  حاوی کدملی بيمه شــدگــان  را به تفكيك شاغلين و بازنشستگان تنظيم نموده و در سامانه قرار دهد.

 همچنين هر گونه تغييرات درتعداد بيمه شدگان ، اعم از افزايش يا كاهش را در همان روز از طريق سامانه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت در سايت صندوق به نشاني www.cspf.ir  به بيمه گر اعلام و همزمان  ليست الكترونيكي جديد را با اعمال تغييرات و با رعايت موارد فوق درسامانه ثبت نماید .

در اين صورت تاريخ  ثبت در سايت بيمه گر ، ملاك پوشش بيمه خواهد بود و در غير اين صورت ملاك پرداخت غرامت آخرين اطلاعات دريافتي بيمه گر براساس موارد مذكور در قبل از زمان وقوع حادثه مشمول بيمه خواهد بود .

 

 

 

 

 

تبصره 1 : مقصود از افزايش ، عبارت است از اضافه شدن بيمه شدگان به لحاظ استخدام جديد، انتقال ، ماموريت وو در مورد كاهش تعداد بيمه شدگان ، از قبيل باز خريدي ، استعفاء ، اخراج .

تبصره 2 : پوشش بيمه اي كاركناني كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي كنند مشروط بر آنكه حق بيمه مربوط (سهم مستخدم و دستگاه )در طول دوره مرخصي بدون حقوق ، به طور مستمر و در موعد زماني مقرر توسط كاركنان مذكور و از طريق دستگاه ذيربط آنان به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت شود ، كماكان به قوت خود باقي خواهد بود و لازم است موضوع ، از قبل به طور كتبي توسط دستگاه متبوع به اطلاع كاركنان موضوع اين تبصره برسد. بديهي است در صورت ايجاد وقفه در پرداخت حق بيمه توسط مستخدم در دوران استفاده از مرخصي بدون حقوق، هيچگونه تعهدي در پرداخت غرامت احتمالي به عهده بيمه گر و دستگاه متبوع نيست .

توضیح :

 در ردیف مرخصی بدون حقوق جدول ، جمع آن تعداد از بیمه شدگان که حدفاصل تاریخ شروع قرارداد بیمه عمر و حادثه تاتاریخ انعقاد قرارداد در مرخصی بدون حقوق به سر می برند در ستون تعداد (نفر) و جمع مدتی که این افراد در مرخصی بدون حقوق می باشند در ستون مدت بیمه (ماه ) ذکر خواهد شد.

ماده 3) چنانچه فردی که کدملی وی  به هردلیل وعنوان در لیست الکترونیکی مورداشاره در ماده 2  این قرارداد درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاریخ 1/1/1397 تا تاریخ انعقاد قرارداد اولیه فوت نموده و یادچارحادثه منجربه نقص عضو شود به هیچ وجه تحت پوشش بیمه عمروحادثه محسوب نشده و پرداخت سرمایه بیمه عمر(فوت) یا نقص عضو موضوعیت ندارد و درمورد این افراد به هیچ وجه قرارداد الحاقی منعقد نمی گردد .

بدیهی است چنانچه آن دستگاه بعداز انعقاد قرارداد اولیه ، فردی را قبل از تاریخ فوت (در زمان حیات ) یا حادثه با انعقاد قرارداد الحاقی ( کاهش یا افزایش ) تحت پوشش بیمه عمرو حادثه قرارداده باشد دراین صورت پرداخت سرمایه بیمه عمرو حادثه طبق مقررات موضوعه بلامانع خواهد بود .

ماده 4 ) بيمه گذار بايد کل حق بيمه سالانه  متعلق به كاركنان و بازنشستگان خود را حداكثر تا مهلت تعیین شده طبق دستور العمل  موجود درسایت صندوق جهت انعقاد قرارداد به حساب شماره 0100055555002 سپهر نزد بانك صادرات ايران ، شعبه ميدان دكتر فاطمي در تهران کد شعبه 763 (قابل پرداخت درتمام شعب سراسر كشور )، به نام صندوق بازنشستگي كشوري با ذكر كد شناسه بيمه گذار  واریز ومشخصات فیش واریزی شامل:

ü      مبلغ فیش

ü      کد شعبه (بانک صادرات ایران )

ü      تاریخ فیش

را در جدول " لیست فیش های واریز شده " در سامانه بیمه حادثه و فوت  کارکنان و بازنشستگان دولت در سایت صندوق بازنشستگی کشوری درج و تا ییدیه اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری را از سايت صندوق اخذ نمايد .

 

 

 

 

ماده 5) سرمایه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان برای هرنفر بابت فوت مبلغ 000/300/58 ریال و برای قطع یا ازکارافتادگی دائم عضوی از اعضاء بدن حداکثر مبلغ 000/300/58 ریال  می باشد .

تذکر :

الف- مبلغ حق بیمه صرفا" از طریق شعب بانک صادرات ایران به حساب 0100055555002 واریز شود .

ب- از پرداخت و ارسال حق بیمه به صورت حواله بانکی از سایر بانکها اکیدا" خودداری شود.

پ – کل حق بیمه شاغلین و بازنشستگان می بایست همزمان پرداخت شود واز پرداخت آن در دوزمان متفاوت اکیداً خودداری گردد .

تبصره 1 : به منظور جلوگیری از عملیات تکراری دستگاه بیمه گذار از لحاظ ورود به سایت این صندوق و تسریع در انجام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمایه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان و نقص عضو ، توصیه     می شود حق بیمه (سهم بیمه شده و بیمه گذار ) بطور سالانه و یکجا پرداخت شودوحق بیمه مذکور می بایست حداکثر تا 31/6/97 پرداخت شود.

تبصره 2: هر گونه مسووليت ناشي از تاخير در پرداخت حق بيمه به عهده ي بيمه گذار خواهد بود . اما در هر حال غرامت بيمه شده در هنگام بروز خطرات مشمول بيمه ، طبق مفاد قرارداد به شرط وجود مشخصات بيمه شده در لیست الکترونیکی  ،  از سوي بيمه گر بايد پرداخت شود .

تبصره 3: دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه شاغلین و بازنشستگان دستگاه بیمه گذار را تواما" طی یک قرارداد     تحت پوشش بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت قرار دهند .

تبصره 4: از تاریخ 16/7/1397 سامانه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت  برای انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقی غیرفعال شده و به هیچ عنوان قرارداد اولیه منعقد نخواهد شد . لذا دستگاه بیمه گذار می بایست حداکثر تا تاریخ 15/7/97 با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده نسبت به انعقاد قرارداد (اولیه) سرمایه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت اقدام نماید .

ماده 6) بيمه گذار موظف است هنگام بروز حوادث ، مراتب را حداكثر ظرف مدت یک ماه  به طور كتبي به بيمه گر اعلام و پيرو آن ، ظرف مدت سه  ماه از تاريخ وقوع حادثه مشمول بيمه ، اصل يا تصوير برابر با اصل مدارك توسط مراجع مربوط را به منظور بررسي و اقدام براي بيمه گر ارسال نماید .

تبصره 1 : چنانچه تمام سرمايه بيمه نقص عضو به دليل نقص عضو يا از كار افتادگي دائم پرداخت شود ، در صورت استمرار پرداخت حق بيمه ، تنها پوشش بيمه فوت ادامه خواهد يافت .

تبصره 2 : چنانچه بخشي از سرمايه بيمه نقص عضو به علت نقص عضو يا از كار افتادگي دائم به بيمه شده پرداخت شود  در صورت استمرار پرداخت حق بيمه ، غرامت فوت براي كل سرمايه بيمه (فوت) و بيمه نقص عضو و از كارافتادگي ، براي باقيمانده سرمايه بيمه حادثه ادامه خواهد داشت .

ماده 7) ميزان پرداخت خسارت در مورد نقص عضو طبق جدول منضم به اين قرارداد خواهد بود .

 

 

 

تعهدات بيمه گر :

ماده 8) بيمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه كه منجر به فوت ، نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم (كلي- جزيي) بيمه شده گردد ، پس از دريافت مدارك مورد لزوم طبق مفاد قرارداد ، غرامت مقرر را در وجه بيمه گذار پرداخت تا بر حسب مورد به بيمه شده يا فرد یا افراد مشخص شده توسط وي ودرصورت عدم تعيين افراد ذينفع به وراث قانوني (به موجب قانون مدني) بيمه شده تاديه گردد .

تبصره : فرم تعيين افراد استفاده كننده از بيمه فوت که به شرح نمونه در سایت صندوق تعبیه گردیده است  بايد توسط بيمه شده تكميل و پس از تاييد امور اداري به طور محرمانه در پرونده استخدامي وي در دستگاه محل خدمت مستخدمان شاغل و بازنشسته نگهداري شود . تغيير در نام استفاده كننده يا تعداد آنها ، همچنين ميزان سهميه استفاده هر يك از آنها در فرم مزبور ، موكول به تقاضاي بيمه شده خواهد بود .

ماده 9) اصل يا تصوير تاييد شده مدارك توسط مراجع ذيصلاح به شرح زير ، براي پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي- جزيي) حسب مورد براي بيمه گر ارسال شود :

الف - در صورت فوت :

1 تصوير صفحات شناسنامه باطل شده متوفي .

2- تصویر کارت ملی متوفی.

2 گواهي فوت صادر شده از طرف سازمان ثبت احوال كشور .

3 گواهي پزشك يا پزشكي قانوني مبني بر تعيين علت فوت .

4 گزارش مشروح حادثه فوت كه توسط مراجع ذيصلاح انتظامي يا قضايي تنظيم و نام بيمه شده متوفي در آن قيد شده باشد .

ب در صورت نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي-جزيي) ناشي از حادثه :

1-گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح مامور به رسيدگي به حادثه تنظيم شده ونام بيمه شده مصدوم در آن قيد شده باشد .

2- گواهي پزشك معالج مبني بر شرح كامل صدمات وارده در اثر حادثه و معالجات انجام شده و احراز نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي- جزيي) .

تبصره 1: براي هريك از موارد بند الف و ب ارائه گواهي لازم از بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه مربوط به آخرين ماه قبل از فوت يا حادثه با اعلام رديف مربوط در ليست ارسالي ضروري است .

ماده 10) موارد فوت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي-جزيي )در اثر عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

1-     خودكشي يا اقدام به آن .

2-      صدمات بدني كه بيمه شده بطور عمدي مسبب آن باشد (خودزني كرده باشد).

3-      مستي يا استعمال هرگونه مواد مخدر يا استفاده از داروهاي بدون تجويز پزشك .

 

 

 

4-     ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه (اعم از مباشرت ، مشاركت يا معاونت در آن ) .

5-      فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع ( اعم از مباشرت ، مشاركت يا معاونت در آن) كه در اين صورت از دريافت سهم مربوط به خود محروم خواهد شد .

6-     خسارات ناشي از زمين لرزه ، آتشفشان ، فعل و انفعالات هسته اي مگر اينكه ناشي از كار باشد ، سيل و طوفان ، جنگ ، انفجارات اتمي و هيدروژني و نوتروژني و مانند آن .

7-      شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، بلوا كه منجر به فوت يا نقص عضو شود .

 

 

 

 

                           بيمه گذار                                                                                             بيمه گر

                                                                                                                     صندوق بازنشستگي كشوري

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir