استان خراسان جنوبی

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان خراسان جنوبی  

بيرجند - خيابان امام موسی صدر شرقی - روبروی بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی - پلاک 25 - کدپستی 9718644311

آدرس

05632422536 , 05632422537 , 05632422538 , 05632422539

   تلفن
محمد براری سرپرست مديریت

khorasan_jonoubi@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی در

 استان خراسان جنوبی