استان يزد

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری کشوری در استان يزد

يزد – بلوار شهيد منتظر قائم – نرسیده به چهار راه مهدیه جنب داروخانه شبانه روزی دکترامام زاده ای

آدرس

03536272011, 03536272010

تلفن

03516272012

فکس

محمود زارع شاهي

رييس نمايندگي

yazd@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان يزد