استان اردبيل


  تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 16,512 13,328 3,184 13,701 10,720 2,981 180 123 57 971 889 82 1,660 1,596 64
1395 17,351 13,925 3,426 14,431 11,219 3,212 191 128 63 978 892 86 1,751 1,686 65
وزارت آموزش و پرورش  12,077 9,232 2,845 10,447 7,768 2,679 125 83 42 605 530 75 900 851 49
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 1,977 1,437 540 1,582 1,087 495 52 33 19 124 113 11 219 204 15
وزارت جهاد کشاورزی  1,100 1,097 3 827 824 3 3 3 0 94 94 0 176 176 0
وزارت راه و شهرسازی  255 255 0 193 193 0 1 1 0 23 23 0 38 38 0
وزارت کشور  686 679 7 496 489 7 2 2 0 32 32 0 156 156 0
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  282 280 2 234 232 2 0 0 0 19 19 0 29 29 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  111 106 5 97 92 5 0 0 0 7 7 0 7 7 0
وزارت دادگستری  269 262 7 194 187 7 2 2 0 27 27 0 46 46 0
وزارت اقتصاد و دارایی  141 136 5 76 72 4 2 1 1 14 14 0 49 49 0
وزارت صنعت معدن تجارت  112 112 0 70 70 0 0 0 0 5 5 0 37 37 0
نهاد ریاست جمهوری  57 56 1 41 40 1 0 0 0 7 7 0 9 9 0
وزارت نیرو  116 113 3 49 46 3 0 0 0 8 8 0 59 59 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  83 78 5 63 59 4 1 1 0 6 6 0 13 12 1
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  44 42 2 32 31 1 3 2 1 5 5 0 4 4 0
قوه قضائیه  35 34 1 26 25 1 0 0 0 1 1 0 8 8 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  6 6 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0


  تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 3,901 4,050
همسر مرد و زن 2,156 2,265
مرد 1 1
زن 2,155 2,264
فرزند مرد و زن 1,540 1,586
مرد 392 401
زن 1,148 1,185
نواده مرد و زن 3 3
مرد 1 1
زن 2 2
مادر 140 139
پدر 62 57
خواهر 0 0


  تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 16,512 13,328 3,184 13,701 10,720 2,981 180 123 57 971 889 82 1,660 1,596 64
1395 17,351 13,925 3,426 14,431 11,219 3,212 191 128 63 978 892 86 1,751 1,686 65
اردبیل (مرکز استان) 16,916 13,491 3,425 14,149 10,938 3,211 190 127 63 943 857 86 1,634 1,569 65
نیرِ اردبیل 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
نمین 6 6 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
سرعین 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
پارس آباد مغان 317 317 0 214 214 0 1 1 0 27 27 0 75 75 0
مشکین شهر 28 28 0 16 16 0 0 0 0 3 3 0 9 9 0
گرمی 14 14 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 8 8 0
بیله سوار 12 11 1 9 8 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
خلخال 41 41 0 21 21 0 0 0 0 3 3 0 17 17 0
گیوی 10 10 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0