استان مازندران

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان مازندران

ساري – ميدان امام – بلوار آزادی خ نهضت کوچه عاشقان

آدرس

01133366633 , 01133366733

تلفن

01133355737

فكس

مصطفی شفیعی

سرپرست مديريت

mazandaran@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در

استان مازندران