استان مرکزی 

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان مرکزی

اراك – خيابان دکتر شريعتی بين ميدان راه آهن و ميدان فرمانداری سابق نبش کوچه شهيد نجيمی

آدرس

08634021480 , 08634021481

تلفن

08634021482

فکس

عليرضا جلالی

مدير

markazi@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان مرکزی