استان خراسان رضوی

صفحه قبل

مشخصات مديريـت صندوق بازنشستگي کشوری در استان خراسان رضوی

مشهد – خ آبكوه – جنب پمپ بنزين سعدآباد – خ تربيت – نبش عطار – شماره 111

آدرس

05137291450, 05137290460

تلفن

05137292411

فکس

عليرضا کريم دادی

مدير

khorasan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی