استان كرمان

صفحه قبل

                                 
مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان کرمان
 

كرمان – بلوار جمهوری اسلامی خیابان ولفجر – نبش کوچه 12 آدرس

03432446428, 03432447428

تلفن

جهانگیر نجم الدینی

سرپرست مديریت

kerman@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در

استان كرمان