استان قم

صفحه قبل 

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان قم

قم– بلوار امین – بلوار جمهوری اسلامی – نبش کوچه چهارم – ساختمان عمارت گل نرگس

آدرس

02532922745, 02532922746

تلفن

رسول مراد پور

رئيس نمايندگی

ghom@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در

استان قم