استان چهارمحال وبختياري   

صفحه قبل   

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان چهارمحال و بختياری


شهركرد – خ آیت اله کاشانی – نبش کوچه 63- پلاک 30

آدرس

03832245346, 03832245347

تلفن

03812245348

فکس
منوچهر صفرپور

رئيس

charmahal@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان چهارمحال وبختياري