استان اردبيل

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان اردبيل

اردبيل – بزرگراه شهداء – مابین میدان قدس و میدان ججین

آدرس

04533254086 , 04533254087

تلفن

04512241041

فكس

علی اشجعی

مدير

ardebil@cspf.ir

E.Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان

اردبيل