تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت آلومینیوم
خلاصه:
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی ـ صنعت آلومینیوم، هفتمین مجلد از مجموعه تحقیقات صورت گرفته توسط واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاری موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری است که در جهت فراهم ساختن زمینه ای مناسب به منظور دستیابی به دیدگاه هایی جدید و بینشی عمیق در امر سرمایه گذاری، در بستری از اطلاعات گردآوری شده در راستای حصول شناختی دقیق از صنعت مربوطه انجام گردیده است. فرازهایی از کتاب: بطور کلی آلومینیوم محصولی انرژی بر بوده که در جهان به انرژی جامد معروف می باشد. درسال 2008، برآورد ذخائر بوکسیت جهان حدود 32 میلیارد تن می باشد. کشور گینه با داشتن 6/8 میلیارد تن از ذخایر بوکسیت، در حدود 9/26 درصد از کل ذخایر بوکسیت جهان را به خود اختصاص داده است. آلومینیوم در صنایع خودروسازی، بسته بندی، صنایع ساختمانی و ... کاربرد دارد. روند نسبتاً ثابت و یکنواخت قیمت آلومینیوم، طی سنوات اخیر نسبت به سایر فلزات ملاحظه می شود. این تحقیق با مدیریت آقای آریو صدر‌اصفهانی و ضمن همکاری آقایان ابراهیم اسرار‌حقیقی، اشکان الهیاری، شهریار محمودزاده احمدی نژاد و محمدرضا نیرومندالانکش تدوین گشته است وتحت عنوان«تجزیه وتحلیل صنایع معدنی- صنعت آلومینیوم»در110صفحه با تیراژ 1500نسخه به قیمت 2000تومان منتشر گردیده است .
 
کليد واژه: کتب، صنایع معدنی ، اقتصادی ، سازمان بازنشستگی