بازارهای مالی
وتوسعه اقتصادی
نگاهی به نقش سیستم های مستمری بربازارهای مالی وتوسعه اقتصادی
خلاصه:
از ابزارهای توسعه وپیشرفت ،سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه درسطوح کلان وخرد است . یکی ازفرصت‌هایی که می تواند برحجم بازار سرمایه وکارآیی آن تاثیر بسزایی داشته باشد، صندوقهای مستمری است که می‌تواند به عنوان منبعی پایدار برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری تلقی شود اما درایران به دلیل نوع نظام سیستم های مستمری وگذر آنها ازنقطه سربه سری این فرصت ازدست رفته است و باتوجه به مکانیسم تامین مالی کسری وجوه مستمریهای پرداختی از طریق بودجه عمومی دولت ، بخشندگی سیستم‌ها دربرخی از زمینه ها ونیز پیگیری سیاستهایی نظیر بازنشستگی پیش ازموعد موجب گردیده که صندوقهای مستمری(بازنشستگی) نه تنها قادر به ایفای نقش موثر درتامین مالی سرمایه گذاریها نباشند بلکه به دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت دراین زمنیه را نیز بکاهند . دراین گزارش تلاش شده تا نقش سیستم های مستمری بربازارهای مالی وتوسعه اقتصادی مورد بیان قرار گرفته وضرورت اصلاح درنظام بازنشستگی ایران تبیین گردد.

دريافت فايل 
کليدواژه : بازنشستگی ، سازمان بازنشستگی ، مستمری ، کسری بودجه ، توسعه اقتصادی ، اقتصاد ، بازارهای مالی ، سرمایه گذاری ، سرمایه ، نظام بازنشستگی ، تامین مالی