نقش طرحهای بازنشستگی خصوصی در تامین درآمد بازنشستگی
خلاصه:
ناکارآیی سیستم های PAYG ناشی از تغییرات جمعیتی و ارتقاء وضعیت سلامت افراد و ناکارآمدی مدیریت دولتی این طرح ها که ناشی از عوامل متعددی است، در دهه های اخیر موجب تغییر نگرش در روش تأمین مالی سیستم های بازنشستگی و مدیریت آن ها در کشورها گردیده است.
طرح های بازنشستگی خصوصی که در واقع در آن ها بخش خصوصی مسئولیت اداره طرح ها را بر عهده می گیرد در دو دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته و در کنار سیستم های بازنشستگی دولتی پایه (طرح های تأمین اجتماعی) نقش بارزی در تأمین درآمد بازنشستگی عهده دار گردیده‌اند که این امر منعکس کنندۀ تلاش کشورها در مواجهه با سیستم های ناپایدار PAYG می‌باشد. نقش ترتیبات خصوصی در کشورهایی که طرح های بازنشستگی اندوخته گذاری و بالغ مزایای معین (DB) خصوصی دارند و همچنین در کشورهایی که یک لایۀ اجباری خصوصی را در اصلاحات سیستماتیک خود اضافه نموده اند در حال حاضر بسیار پررنگ است.
در برنامۀ پنجم توسعه کشور نیز ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی مد نظر قرار گرفته شده است بنابراین به منظور آگاهی از وضعیت این طرح ها در کشورهای مختلف، مطالعۀ تطبیقی ای که در ساختار نظام بازنشستگی برخی کشورها با تمرکز بر سیستم های امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و کشورهای اروپای شرقی ومیانه و کشورهای عضو OECD صورت گرفته و نقش پررنگ طرح های بازنشستگی خصوصی در کنار سیستم های بازنشستگی دولتی پایه در تأمین درآمد سالمندی را به خوبی نشان می دهد در این گزارش ارائه می گردد.
لیکن ضرورتاً پیش از گزارش بررسی مزبور، طبقه بندی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در باب طرح های بازنشستگی که می تواند به درک راحت تر موضوع گزارش کمک نماید و تفاوت های بین انواع طرح های بازنشستگی و نحوۀ مدیریت آن ها را بر اساس مطالعات گروه کارشناسی سازمان OECD بیان نماید مجدداً ارائه می گردد

دريافت فايل 
کليدواژه :بازنشستگی ، بازنشستگی خصوصی، درآمد بازنشستگی ، طرحهای بازنشستگی خصوصی، مدیریت بازنشستگی ، تامین مالی بازنشستگی ، برنامه پنجم توسعه ، بازنشستگی دولتی ، صندوق بازنشستگی ، OECD