آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران برصندوق بازنشستگی کشوری
خلاصه:
تغییرات صورت گرفته در ساختار سنی جمعیت کشورهای جهان و سالمند شدن جمعیت مشکلات عدیده ای را برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فراهم آورده است. تغییرات هرم جمعیتی در ایران نیز مبین سرعت در افزایش تعداد سالمندان کشور و ضرورت انجام پیش بینی های لازم در این خصوص به منظور آمادگی با پدیده سالمندی در کشور می باشد. گزارش پیوست با بررسی وضعیت جمعیتی ایران، موضوع را از منظر تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی اجمالی قرار داده و تسریع در تعدیل پارامترهای سیستم بازنشستگی و نهایتا استقرار سیستم بازنشستگی چند لایه را پیشنهاد نموده است.

دريافت فايل 
کليدواژه : بازنشستگی ، هرم جمعیتی ، جمعیت ، سازمان بازنشستگی ، ساختار جمعیتی، سن ، صندوقهای بازنشستگی، سالمند