نظام تامین اجتماعی در فرانسه
خلاصه:
سیستم تأمین اجتماعی کشور فرانسه بر اساس طبقه¬بندی معمول اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) پوشش های زیر را ارائه می نماید: 1- بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان (پایه) 2- درمان و بارداری 3- ازکارافتادگی ناشی از کار 4- بیکاری 5- حمایت های خانوادگی (عائله مندی) 6- حمایت های اجتماعی که بر مبنای آزمون درآمد پرداخت می شود 7- بازنشستگی مکمل به صورت اجباری و اختیاری به جز پوشش های مکمل، حق بیمه های مربوط به مزایای تأمین اجتماعی توسط مؤسسات مشترک جمع آوری حق بیمه دریافت می شوند. مدیریت حق بیمه ها بر عهدۀ آژانس مرکزی مؤسسات تأمین اجتماعی است. به منظور شفاف سازی حساب ها، طرح‌های مختلف را صندوق های ملی سه‌گانه (صندوق ملی بیمۀ بازنشستگی، صندوق ملی بیمۀ بیماری و صندوق ملی مقرری های عائله مندی) اداره می نمایند. در کنار این صندوق های ملی، تعداد زیادی صندوق های محلی و منطقه ای به پرداخت مزایا می‌پردازند. نظارت کلی بر طرح ها را نیز، وزارتخانه های مربوطه به عهده دارند. در این نوشتار، با بررسی اجمالی پیشینۀ نظام تأمین اجتماعی فرانسه، چارچوب قانونی هر یک از پوشش ها، افراد تحت پوشش، نحوۀ تأمین مالی، شرایط و میزان مزایا و نحوۀ ادارۀ آن ها مورد بررسی واقع شده است.

دريافت فايل 
کليدواژه : بازنشستگی ، تامین اجتماعی ، ازکارافتادگی ، سازمان بازنشستگی ، پوشش مکمل ، بیمه بازنشستگی ، تامین مالی ، فرانسه