صندوق های ضمانت مزایای بازنشستگی
خلاصه:
درسیستم های بازنشستگی چند لایه ، طرحهای بازنشستگی خصوصی به عنوان بخشی از سیستم بازنشستگی برای تأمین مناسب مزایا در زمان بازنشستگی درنظر گرفته شده است. دراین طرحها که معمولاً اختیاری است و با مشارکت بیمه شده وکارفرما شکل می گیرد با در نظر گرفتن امتیازات ترغیبی (در رایج ترین شکل آن، عدم اخذ مالیات از وجوه تازمان برداشت توسط بیمه شده و یا درنظر گرفتن معافیت مالیاتی جهت کارفرما) افراد را نسبت به پس انداز (پرداخت حق بیمه ) جهت ایام بازنشستگی ترغیب می نمایند تا نهایتاً بارمالی دولت درتامین هزینه افراد درسنین سالمندی کاهش یابد . ازهمین رو دولت ها با وضع قوانین و مقررات مربوط مراقبت لازم از پایداری این صندوقها (که یا توسط خود کارفرمایان تشکیل می گردد ویاصندوقهای بازنشستگی خصوصی هستند) وحراست از وجوه بیمه شدگان را به انحاء مختلف به عمل می آورند. پیش بینی تاسیس صندوقهای ضمانت مستمری که فعالیت آنها در واقع نوعی عملیات بیمه ای می باشد، تمهیدی است که دولتها دراین زمینه به کار می بندند تا اگر طرحی قادر به ایفای تعهدات خود نباشد بتواند نسبت به تامین منابع لازم ازطریق صندوق ضمانت مستمری پاسخ گوی تعهدات خود به بیمه شدگان باشد و بدین وسیله ازحقوق بیمه شدگان مراقبت لازم به عمل آید وآینده آنان درسالمندی مواجه با مشکل نگردد. درایران نیز تشکیل صندوقهای بازنشستگی خصوصی حسب بند 19 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/84 مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است ودرلایحه برنامه پنجم کشور نیز استقرار سیستم بازنشستگی چند لایه مطرح گردیده است . از این رو آشنایی با این صندوق ها ومسائل ومشکلات آنها می‌تواند تسهیل کننده شرایط ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی درکشور گردد. دراین نوشتار که مبتنی بر نوشته خانم فیونا استوارت مدیربخش مطالعات مالی وسرمایه گذاری سازمان همکاریهای اقتصادی وتوسعه در ژانویه 2007 تنظیم گردیده ضمن بررسی لزوم موجودیت صندوق های ضمانت مستمری وبیان نکات کلیدی مورد توجه درفعالیت آنها وضعیت صندوقهای ضمانت مستمری درچند کشور جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته که انشاا... مورد بهره برداری لازم قرار گیرد

دريافت فايل 
کليدواژه : بازنشستگی ، مزایای بازنشستگی ، صندوق ضمانت بازنشستگی ، سازمان بازنشستگی ، صندوق بازنشستگی خصوصی ، طرح بازنشستگی ، تعهدات بازنشستگی ، اقتصاد بازنشستگی