چالش های مدیریتی واجرایی درسرمایه گذاری صندوقهای تامین اجتماعی
(تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی)
خلاصه:
چالش های جهانی و اقدامات منطقه ای موضوع کنفرانس منطقه ای ایسا برای کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام درسال 2006 بوده که درکشور هند برگزار شده است . ازجمله مقالات ارائه شده در کنفرانس مذکور گزارش مدیرعامل صندوق احتیاط کارکنان مالزی تحت عنوان « چالش های مدیریتی واجرایی در سرمایه گذاری صندوقهای تامین اجتماعی – تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی » می باشد که درگزارش پیوست به منظور آگاهی از سرمایه‌گذاری این گونه صندوق ها به ویژه درمقابله با شرایط و تغییرات سیاست های اقتصادی کشورها بدان پرداخته شده است که می تواند مورد بهره برداری مقتضی قرار گیرد

دريافت فايل 
کليدواژه : بازنشستگی ، مدیریت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ، سازمان بازنشستگی ، صندوق احتیاط، مالزی ، اقتصادی، سیاست های اقتصادی