تجزیه وتحلیل صنعت سیمان
خلاصه:
«تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت سیمان» نهمین مجلد از مجموعه تحقیقات صورت گرفته توسط واحد مطالعات وتحقیقات سرمایه گذاری موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری است که درجهت فراهم ساختن زمینه ای مناسب به منظور دستیابی به دیدگاههایی جدید و بینشی عمیق درامر سرمایه گذاری، دربستری ازاطلاعات گرد آوری شده درراستای حصول شناختی دقیق ازصنایع مربوطه انجام گردیده است . برخی ازعناوین بررسی شده درکتاب عبارتنداز:
* شناخت صنعت سیمان
* بررسی ساختار هزینه تولید سیمان درسطح ایران وجهان
* بررسی میزان تولید ومصرف سیمان
* تجارت بین المللی صنعت سیمان
* پیش بینی مصرف سیمان
* وضعیت صنعت سیمان درکشورهای منطقه
* تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکتهای فعال درصنعت سیمان ایران
* تجزیه وتحلیل فرصتها، تهدیدها ، نقاط قوت وضعف درصنعت سیمان ایران
* بررسی صنعت سیمان براساس مدل نیروهای رقابتی پورتر
* بررسی استراتژیهای قابل طرح درصنعت سیمان ایران
این تحقیق با مدیریت آقای شهریار محمودزاده احمدی نژاد وباهمکاری آقایان ابراهیم اسرارحقیقی ، آرش بابا پور ، فارق کرمی و حسین فولاد آملی ضمن استفاده از پشتوانه تحصیلی وتجربی جناب آقای آریو صدر اصفهانی تدوین گردیده و در387صفحه باتیراژ 1000نسخه به قیمت 8.000 تومان منتشر گردیده است .
 
کليدواژه : کتب ، صنایع، صنعت، سرمایه گذاری ، اقتصادی ، سازمان بازنشستگی، سیمان ، عمرانی، ساختمان ، عرضه وتقاضا، مسکن