مراجع نظارت بر بازنشستگی های خصوصی چه ویژگیهایی بایستی داشته باشند ؟
«اصول پیشنهادی IOPS»
خلاصه:
سازمان بین المللی نظارت بر طرح های بازنشستگی (IOPS)، یک سازمان مستقل بین‌المللی و نماینده اعضایی است که در نظارت بر ترتیبات بازنشستگی خصوصی مشارکت دارند. این سازمان در حال حاضر حدود 70 عضو و 60 عضو ناظر دارد. هدف اصلی این سازمان ارتقاء کیفیت و اثربخشی سیستم های بازنشستگی خصوصی در سراسر جهان می باشد که در نتیجه موجب توسعه و اثربخشی عملیاتی آن ها می شود و موجب تدارک درآمدی ایمن برای دوران بازنشستگی در کشورهای مختلف است. این سازمان همکاری نزدیکی با سایر نهادهای بین المللی فعال در زمینۀ توسعۀ سیاست گذاری در حوزۀ نظارت بر ترتیبات بازنشستگی نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD))، بانک جهانی (World Bank)، اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه (IAIS) و سازمان بین الملی کار (ILO) دارد.
این سازمان در سال 2006 برای اولین بار اصول و ضوابطی را که بایستی سازمان های ناظر بر سیستم های بازنشستگی خصوصی در هر کشوری حائز باشند تدوین و در سال 2010 بر اساس تجارب بعدی، آن را مورد تجدید نظر قرار داد.
گزارش پیوست با توجه به پیش بینی تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی و همچنین طرح های حساب انفرادی در کشور، حسب مفاد برنامه پنجم توسعه کشور (مواد 31-26) و ضرورت نظارت بر این صندوق‌ها و طرح ها، اصول و ضوابط فوق الذکر را مد نظر قرار داده است که می تواند به عنوان مبنایی بر تبیین فعالیت های مرجع نظارت بر امور بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

دريافت فايل 
کليدواژه :بازنشستگی خصوصی، ترتیبات بازنشستگی ، طرح بازنشستگی خصوصی ، نظارت برطرحهای بازنشستگی ، IOPS، برنامه پنجم کشور ، ناظر سیستم های بازنشستگی ، سازمان بازنشستگی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، صندوق بازنشستگی خصوصی ، اصول IOPS