استان خراسان جنوبی

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان خراسان جنوبی  

بيرجند – خيابان غفاري – غفاري 24 – پلاك 53

آدرس

05632347325 , 05632347658

   تلفن
حسن حاجی آبادی مدير

khorasan_jonoubi@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی در  استان خراسان جنوبی